Logged in as Anonymous. Lần truy cập trước của bạn:

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

avatar
  • MASTER

Cây Đèn Thần

Tạo một file plist có nội dung dạnh xml

vd: com.apple.test.plist

Mã:

http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">


Label
com.heaveniphone.test
Program
/private/var/mobile/Applications/3DABF507-5D31-4014-9FCF-BF1FA0FD8F49/test.app/
KeepAlive

RunAtLoad

UserName
mobile


Để __af_placement_id--[AFF-PLACEMENT-ID].html]iPhone khởi động lại load ứng dụng trên, cần phải copy file com.apple.test.plist vào thư mục /System/Library/LaunchDaemons

vd: /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.test.plist

Ngoài ra để load hoặc unload một service có thể dùng các lệnh sau:
iphone4s:~ root# launchctl load /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.juno.plist
iphone4s:~ root# launchctl unload /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.juno.plist
Lệnh: launchctl list dùng để xem tất cả các dịch vụ đang chạyiphone4s:~ root# launchctl list
PID Status Label
431 - 0x241ff0.anonymous.launchctl
337 - 0x244af0.anonymous.bash
336 - 0x244910.anonymous.sshd
331 - 0x244730.anonymous.sftp-server
328 - 0x2444e0.anonymous.sshd
322 - 0xdd4dff0.anonymous.afcd
321 - 0x243060.anonymous.afcd
302 - UIKitApplication:com.apple.mobilemail[0x4939]
301 - UIKitApplication:com.apple.mobilephone[0xa0fe]
162 - 0xdd3bf60.anonymous.afcd
- 0 com.apple.ftp-proxy
- 0 com.saurik.Cydia.Startup
53 - com.bigboss.sbsettingsd
54 - com.apple.wifid
- 0 com.apple.wifiFirmwareLoader
- 0 com.apple.webinspectord
- 0 com.apple.wapi.client
- 0 com.apple.vsassetd
- 0 com.apple.voiced
- 0 com.apple.vibrationmanagerd
30 - com.apple.ptpd
56 - com.apple.ubd
- 0 com.apple.twitter
- 0 com.apple.timed
22 - com.apple.syslogd
- 0 com.apple.syncdefaultsd
- 0 com.apple.spd
- 0 com.apple.softwareupdateservicesd
- 0 com.apple.sharktrace
429 - com.apple.securityd
- 0 com.apple.securekeyvaultd.N94
- 0 com.apple.searchd
- 0 com.apple.search.appindexer
- 0 com.apple.scrod
- 0 com.apple.sandboxd
- 0 com.apple.racoon
- 0 com.apple.printd
- 0 com.apple.powerlog
42 - com.apple.powerd
20 - com.apple.notifyd
150 - com.apple.networkd
- 0 com.apple.mtmergeprops
- 0 com.apple.mobileassetd
- 0 com.apple.mobile.vendor_device_arbitrator
- 0 com.apple.mobile.usb_device_arbitrator
- 0 com.apple.mobile.storage_mounter
- 0 com.apple.mobile.softwareupdated
- 0 com.apple.mobile.ptp_device_arbitrator
- 0 com.apple.mobile.profile_janitor
- 0 com.apple.mobile.obliteration
38 - com.apple.mobile.lockdown
- 0 com.apple.mobile.lockbot
- 0 com.apple.mobile.keybagd
- 0 com.apple.mobile.installd
- 0 com.apple.mobile.installd.mount_helper
- 0 com.apple.mobile.deleted
- 0 com.apple.mobile.audio_device_arbitrator
- 0 com.apple.mobile.accessory_device_arbitrator
- 0 com.apple.midiserver
- 0 com.apple.mediastream.mstreamd
70 - com.apple.mediaserverd
71 - com.apple.mediaremoted
- 0 com.apple.mediacontrold
- 0 com.apple.mdt
- 0 com.apple.marcoagent
- 0 com.apple.managedconfiguration.profiled
- 0 com.apple.managedconfiguration.mdmd
- 0 com.apple.mDNSResponderHelper
72 - com.apple.mDNSResponder
- 0 com.apple.lsd
50 - com.apple.locationd
- 0 com.apple.librariand
- 0 com.apple.itunesstored
- 0 com.apple.itunescloudd
- 0 com.apple.itdbprep.server
- 0 com.apple.imtransferagent
- 0 com.apple.imtranscoderagent.plist
75 - com.apple.imagent
76 - com.apple.iapd
- 0 com.apple.hpfd.mobile
- 0 com.apple.wifi.hostapd
- 0 com.apple.gmmd
- 0 com.apple.geod
- 0 com.apple.gamed
78 - com.apple.fseventsd
79 - com.apple.fairplayd.N94
- 0 com.apple.distnoted.xpc.daemon
- 0 com.apple.datamigrator
80 - com.apple.dataaccess.dataaccessd
- 0 com.apple.daily
- 0 com.apple.cvmsServ
- 0 com.apple.cvmsCompAgent_armv7
- 0 com.apple.crash_mover
- 0 com.apple.coreservices.appleid.passwordcheck
- 0 com.apple.coreservices.appleid.authentication
24 - com.apple.configd
- 0 com.apple.chud.pilotfish
- 0 com.apple.chud.chum
- 0 com.apple.cfnetwork.cfnetworkagent
- 0 com.apple.cfnetwork.AuthBrokerAgent
- 0 com.apple.certui.relay
- 0 com.apple.calaccessd
- 0 com.apple.backupd
- 0 com.apple.awdd
- 0 com.apple.atc
395 - com.apple.assistivetouchd
- 0 com.apple.assistantd
- 0 com.apple.assistant_service
- 0 com.apple.assetsd
- 0 com.apple.aslmanager
152 - com.apple.apsd
- 0 com.apple.appsupport.cplogd
- 0 com.apple.appleprofilepolicyd
87 - com.apple.aggregated
- 0 com.apple.aggregated.dbservice
- 0 com.apple.accountsd
- 0 com.apple.absinthed.N94
- 0 com.apple.VoiceOverTouch
18 - com.apple.UserEventAgent-System
- 0 com.apple.UIKit.pasteboardd
285 - com.apple.SpringBoard
- 0 com.apple.springboard.setuphelper
- 0 com.apple.SCHelper
- 0 com.apple.ReportCrash
- 0 com.apple.ReportCrash.StackShot
- 0 com.apple.ReportCrash.SimulateCrash
- 0 com.apple.ReportCrash.SafetyNet
- 0 com.apple.ReportCrash.Jetsam
- 0 com.apple.ReportCrash.DirectoryService
- 0 com.apple.OTATaskingAgent
- 0 com.apple.OTACrashCopier
- 0 com.apple.MobileInternetSharing
- 0 com.apple.MobileFileIntegrity
- 0 com.apple.FileCoordination
- 0 com.apple.DumpPanic
- 0 com.apple.DumpBasebandCrash
- 0 com.apple.DMHelper
- 0 com.apple.CommCenterRootHelper
- 0 com.apple.CommCenterMobileHelper
28 - com.apple.CommCenter
93 - com.apple.BTServer
- 0 com.apple.AdminLite
- 0 com.apple.AddressBook
- 0 com.apple.AOSNotification
- 0 com.openssh.sshd
- 0 com.apple.launchctl.System
iphone4s:~ root#


https://www.youtube.com/channel/UCajeicQMgd5Sd4ZG6E0oQ0g

https://www.youtube.com/channel/UCeu6NA_zTfdrnVNvRRVVL6A
Diễn Đàn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]


Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết